ينظم المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة CU MILA

ينظم المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة CU MILA

ينظم المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة CU MILA بالشراكة مع جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا  USTHB

LE 18 – 21 Oct 2021 / Séminaire National

LES GEORISQUES EN ALGERIE :

Pour une meilleure Gestion et Réduction des Risques de Catastrophe

Appel à communication

LIEN DU SÉMINAIRE: ici